Paul Craig Roberts about American policy

В данный вокабуляр вошли слова из текста на странице:

{jcomments on}

 

abkhazia  æbkˈhɑːzjə   Абхазия
action  ˈækʃn̩   действие
admitted  ədˈmɪtɪd   признанный
again  əˈɡen   снова
aggression  əˈɡreʃn̩   агрессия
ago  əˈɡəʊ   тому назад
agreement  əˈɡriːmənt   соглашение
alive  əˈlaɪv   живой
all  ɔːl   все
also  ˈɔːlsəʊ   также
america  əˈmerɪkə   Америка
american  əˈmerɪkən   американский
and  ænd   и
april  ˈeɪprəl   апрель
army  ˈɑːmi   армия
article ˈɑːtɪkl̩   статья
asia  ˈeɪdʒə   Азия
atlantic  ətˈlæntɪk   Атлантика
attempt  əˈtempt   попытка
august  ˈɔːɡəst   август
australia  ɒˈstreɪliə   Австралия
aware  əˈweə   знающий
away  əˈweɪ   далеко
bases  ˈbeɪsiːz   баз
became    bɪˈkeɪm   стали
become  bɪˈkʌm   становиться
before  bɪˈfɔː   до
began  bɪˈɡæn   началась
being  ˈbiːɪŋ   бытие
between  bɪˈtwiːn   между
ability  əˈbɪləti   способность
Joomla templates by a4joomla
счетчик посещений